Factura electrònica

Segons l’article 4 de la Llei 25/2013 de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica, i creació del registre comptable de factures en el sector públic, estan obligades a usar la factura electrònica i presentar-la a través del punt general d’entrada que correspongui les entitats següents:

  1. Societats anònimes.
  2. Societats de responsabilitat limitada.
  3. Persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no tinguin nacionalitat espanyola.
  4. Establiments permanents i sucursals d’entitats no residents en territori espanyol en els termes que estableix la normativa tributària.
  5. Unions temporals d’empreses.
  6. Agrupació d’interès econòmic, agrupació d’interès econòmic europea, fons de pensions, fons de capital de risc, fons d’inversions, fons d’utilització d’actius, fons de regularització del mercat hipotecari, fons de titularització hipotecària o fons de garantia d’inversions.

Pel que fa als proveïdors no obligats per l’article 4 de la Llei 25/2013 es recomana també que per seguretat, rapidesa i comoditat, utilitzin majoritàriament la factura electrònica, tot i que podran lliurar les factures per correu ordinari, presencialment a les oficines de l’Ajuntament o en format digital a través de la seu electrònica de l’Ajuntament.

L’enllaç a la bústia electrònica amb tota l’operativa i informació necessària per poder enviar les factures electrònicament és:

Factura electrònica

El codi DIR 3 de l’Ajuntament és: L01170715