Padró d’habitants

REQUISITS:

Si en qualsevol dels documents sol·licitats han de constar dades personals d’una tercera persona, el tràmit s’haurà de fer presencialment, ja que s’ha de tenir el consentiment d’aquestes per escrit i omplir i signar l’autorització gestions a terceres persones

LEGISLACIÓ:

 • Llei 39/2015, 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
 • Reial decret 2612/96, de 20 de desembre, on es modifica l’anterior Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals (Reial Decret 1690/86 d’11 de juliol).
 • Resolució de 16 de març de 2015, sobre instruccions tècniques als ajuntaments sobre gestió del padró municipal.
 • Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim Local.
 • EMPADRONAMENT (aquest tràmit s'ha de fer presencialment)

  En habitatge de propietat cal portar original de l’escriptura de compra i si voleu podeu dur ja la sol·licitud d’empadronament omplerta, si no se us facilitarà a l’Ajuntament.

  En habitatge de lloguer cal portar original del contracte de lloguer i si voleu podeu dur ja la sol·licitud d’empadronament omplerta, si no se us facilitarà a l’Ajuntament.

  Si l’habitatge no és ni de propietat ni de lloguer, es necessita l’autorització del propietari de l’habitatge o del llogater, i heu de portar l’autorització d’empadronament en habitatge aliè

  En el cas dels menors a més de la sol·licitud d’empadronament, cal portar omplerta i signada l’autorització de menors del pare/mare o tutor legal. En el cas de pares separats és necessari portar omplerta i signada l’autorització de menors pares separats

 • VOLANT DE RESIDÈNCIA O DE CONVIVÈNCIA ACTUAL

  És el document que acredita l’empadronament o la convivència d’una persona tal com consta en el padró municipal d’habitants de Fontcoberta.

  El volant de residència i de convivència és acceptat per a la resolució dels tràmits més habituals amb altres administracions, com per exemple la renovació del DNI, els tràmits amb la Seguretat Social o l’adscripció de personal mèdic, entre altres.

  Qui ho pot demanar?

  Qualsevol persona major d’edat actuant en nom propi.

  Menors d’edat ho farà el pare, mare o tutor legal. En el cas de pares separats és necessària l’autorització de menors pares separats degudament omplerta i signada.

  Temps de tramitació

  El volant de residència o de convivència es fa en el mateix moment en què es demana.

  Documentació necessària

  DNI, Passaport o permís de conduir.

  Estrangers de la Comunitat Europea: NIE, Passaport o Document d’identitat del país.

  Estrangers d’altres països: Passaport o permís de residència.

  Preu

  Gratuït

  Canals de tramitació

  Per internet: Cal que empleneu la sol·licitud volants o certificats d’empadronament i l’envieu al correu ajuntament@fontcoberta.cat

  Telemàticament mitjançant la Seu electrònica: instància genèrica

  Recordeu adjuntar la documentació per annexar-la al formulari.

  Lliurament

  Es pot enviar a l’adreça de correu postal que ens indiqui o presencialment a les oficines municipals.

 • CERTIFICAT D’EMPADRONAMENT/CERTIFICAT DE CONVIVÈNCIA

  Certificació que acredita qualsevol dada que consta en el padró municipal de Fontcoberta.

  Qui ho pot demanar?

  Qualsevol persona major d’edat actuant en nom propi.

  Menors d’edat ho farà el pare, mare o tutor legal. En el cas de pares separats és necessària l’autorització de menors pares separats degudament omplerta i signada.

  Temps de tramitació

  El certificat estarà fet en el termini màxim de 2 dies hàbils.

  Documentació necessària

  DNI, Passaport o permís de conduir.

  Estrangers de la Comunitat Europea: NIE, Passaport o Document d’identitat del país.

  Estrangers d’altres països: Passaport o permís de residència.

  Preu

  1,20 €

  Canals de tramitació

  Per internet: Cal que empleneu la sol·licitud volants o certificats d’empadronament i l’envieu al correu ajuntament@fontcoberta.cat

  Telemàticament mitjançant la Seu electrònica: instància genèrica

  Recordeu adjuntar la documentació per annexar-la al formulari.

  Lliurament

  Presencialment a les oficines municipals.