MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE FONTCOBERTA-CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL NO URBANITZABLE, PER A MODIFICAR L’ARTICLE 5 “SEGREGACIONS DE FINQUES RÚSTIQUES”

Memòria Modificació