BASES AJUTS TRANSPORT PÚBLIC

BASES I CONVOCATÒRIA PER ACCEDIR ALS AJUTS PEL TRANSPORT PÚBLIC AL MUNICIPI DE FONTCOBERTA.

 

L’objectiu de l’Ajuntament de Fontcoberta és de contribuir a afavorir la igualtat d’oportunitats en l’educació i també en la cohesió social del municipi.

Per aquests motius s’han redactat unes bases per tal de regular els ajuts que concedeixi l’Ajuntament de Fontcoberta per:

 

A.- Transport d’estudiants empadronats al municipi que, per a cursar estudis reglats, han de desplaçar-se fora de la comarca.

B.- Transport escolar en el mateix municipi.

C .- Transport públic de la gent gran del municipi.

D.- Transport  públic per a casos especials.

 

Els ajuts estaran subjectes a limitació pressupostària, tindran caràcter voluntari i eventual, seran lliurement revocables i deduïbles en tot moment, no generen cap dret d’obtenció d’altres subvencions o ajudes en anys posteriors i no es podran al·legar com a precedent.

En tot allò que no estigui previst en les presents bases serà d’aplicació el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.


BENEFICIARIS I REQUISITS

 

A.- ESTUDIANTS

 

Podran ser beneficiaris dels ajuts per al transport tots aquells estudiants empadronats al municipi menors de 25 anys que en el moment de la finalització del termini de presentació de sol·licituds del present ajut, estiguin matriculats en disciplines acadèmiques reglades que no es poden cursar en centres educatius de la comarca.

 

QUANTIA DE L’AJUT

 

Els ajuts al transport es materialitzaran en targetes de viatge de les línies regulars de la TEISA i l’ATM dels següents tipus:

 

Olot: Targeta VALOR

Barcelona : targeta VALOR

UA Bellaterra: targeta VALOR

Figueres: Targeta VALOR

Melianta-Banyoles-Girona: 3 targes T-10 de 2 zones

 

Fora d’aquestes demarcacions, si es presenten sol·licituds, s’estudiaran cas per cas, en funció de les disponibilitats pressupostàries.

 

 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

Els documents necessaris per a sol·licitar l’ajut:

1.- Instància sol·licitant l’ajut, mitjançant model normalitzat que es pot trobar a la pàg. Web de l’Ajuntament fontcoberta.cat , a la seu electrònica o bé a les oficines de l’Ajuntament de Fontcoberta.

2.- Fotocòpia del DNI del beneficiari(si no en té, haurà de presentar el llibre de família)

3.- Volant d’empadronament del beneficiari, que serà aportat per l’administració municipal.

4.- Original i fotocòpia del pagament de la matrícula, o en el seu defecte de l’acord de pagament amb rebuts ja satisfets.

 

TERMINI PER A FORMULAR LES SOL·LICITUDS

 

El termini per a presentar les sol·licituds per l’ajut d’estudiants començarà el 20 de setembre i finalitzarà el 16 de novembre. Les sol·licituds presentades fora del període assenyalat en el punt anterior, s’entendran automàticament com a no admeses.

Quan alguna sol·licitud presenti deficiències, es requerirà al sol·licitant per tal de que les esmeni i la presenti en el termini màxim de 10 dies hàbils, amb l’advertiment que, en cas contrari, s’entendrà que es desisteix de la sol·licitud.

 

B.- AJUTS A LES FAMÍLIES PER A PAL·LIAR EL TRANSPORT ESCOLAR EN EL MATEIX MUNICIPI.

 

Per tal d’ajudar a les famílies amb nens escolaritzats a l’escola Alzina Reclamadora, que no disposen de transport escolar.

 

 

QUANTIA DE L’AJUT I REQUISITS

 

1.- Residir i estar empadronat al municipi

2.- Que visquin a una distància superior de 2 km de l’escola

 

 

L’ajut consistirà en una quantitat fixa anual d’acord amb els següents barems:

 

 

  • Transport des del Veïnat d’Espasens a l’escola

Alzina Reclamadora . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   .   300,00 €

  • Vilavenut a l’escola Alzina Reclamadora       . . . . . .   .  .280,00 €
  • De les 4 Soques a l’escola Alzina Reclamadora. . . .   .  230,00€
  • Del Veïnat de Can Fares a l’escola Alzina Reclamadora 180,00€
  • De Figueroles a l’escola alzina Reclamadora……………. . 130,00€
  • De Fontcoberta a l’escola alzina Reclamadora………… …130,00€
  • De Can Salvatella a l’escola Alzina Reclamadora. . .     . .  80,00€

 

 

 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PUNT B

 

– Estar escolaritzat a l’escola Alzina Reclamadora de Fontcoberta

– Volant d’empadronament de l’alumne.

– Sol·licitud mitjançant model normalitzat que es pot trobar a la pàg. Web de l’Ajuntament fontcoberta.cat, a la seu electrònica o bé a les oficines de  l’Ajuntament de Fontcoberta.

 

TERMINI PER A FORMULAR LES SOL·LICITUDS

 

El termini per a presentar les sol·licituds per l’ajut començarà el 20 de setembre i finalitzarà el dia 16 de novembre de 2020. Les sol·licituds presentades fora del període assenyalat en el punt anterior, s’entendran automàticament com a  no admeses.

Quan alguna sol·licitud presenti deficiències, es requerirà al sol·licitant per tal de que les esmeni i la presenti en el termini màxim de 10 dies hàbils, amb l’advertiment que, en cas contrari, s’entendrà que es desisteix de la sol·licitud.

 

 

C.- JUBILATS I  PENSIONISTES

 

QUANTIA DE L’AJUT I REQUISITS

 

L’Ajuntament de Fontcoberta lliurarà 3 targetes T-10 carregades amb 10 viatges a una zona per a tenir el servei gratuït en la zona interurbana del Pla de l’Estany.

 

Requisits

 

1-Estar empadronat i residint al municipi.

2.- Tenir 65 anys

 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

 

Els documents necessaris per a sol·licitar l’ajut:

 

1.- Instància sol·licitant l’ajut, mitjançant model normalitzat que es pot trobar a la pàg. Web de l’Ajuntament fontcoberta.cat , a la seu electrònica o bé a les oficines de l’Ajuntament de Fontcoberta.

 

2.- Fotocòpia del DNI del beneficiari.

 

3.- Volant d’empadronament del beneficiari, que serà aportat per l’administració municipal.

 

TERMINI PER A FORMULAR LES SOL·LICITUDS

 

El termini per a presentar les sol·licituds per la gent jubilada o pensionista es podrà fer al llarg de tot l’any a l’ajuntament de Fontcoberta.

Quan alguna sol·licitud presenti deficiències, es requerirà al sol·licitant per tal de que les esmeni i la presenti en el termini màxim de 10 dies hàbils, amb l’advertiment que, en cas contrari, s’entendrà que es desisteix de la sol·licitud.

 

 

D1.- PERSONES MENORS DE 65 ANYS QUE ACREDITIN PROBLEMES DE MOBILITAT, PER QÜESTIONS DE DISCAPACITAT FÍSICA, O BÉ PER RAONS SOCIALS.

 

D2.- PERSONES AMB INCAPACITAT PERMANENT.

 

D3.- PERSONES QUE TINGUIN EL CÒNJUGE  O PARELLA DE FET, ASCENDENTS I DESCENDENTS HOSPITALITZATS O BÉ EN UN CENTRE DE DIA.

 

Els ajuts de les sol·licituds D1 i D2 consistiran en 3 targetes T-10 carregades amb 10 viatges a una zona per a tenir el servei gratuït en la zona interurbana del Pla de l’Estany.

 

Els ajuts al transport de les sol·licituds D3, en el cas de tenir un familiar hospitalitzat o ingressat en un centre de dia, es materialitzaran en targetes de viatge de la línia regular Melianta-Banyoles-Girona: targes T-10 de 2 zones, pel temps que duri la situació d’hospitalització o ingrés en centre de dia i fins al màxim de 3 targetes.

 

Requisits

 

1.- Estar empadronat i residint al municipi

 

 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

 

Els documents necessaris per a sol·licitar l’ajut:

 

1.- Instància sol·licitant l’ajut, mitjançant model normalitzat que es pot trobar a la pàg. Web de l’Ajuntament fontcoberta.cat , a la seu electrònica o bé a les oficines de l’Ajuntament de Fontcoberta.

 

2.- Fotocòpia del DNI del beneficiari

 

3.- Volant d’empadronament del beneficiari, que serà aportat per l’administració municipal.

 

4.- Un informe o document acreditatiu de la situació actual, en el que es determini la necessitat d’obtenció de l’ajut del transport públic.

 

 

TERMINI PER A FORMULAR LES SOL·LICITUDS

 

El termini per a presentar les sol·licituds per a casos especials, D1, D2 i D3  es podrà fer al llarg de tot l’any a l’ajuntament de Fontcoberta.

Quan alguna sol·licitud presenti deficiències, es requerirà al sol·licitant per tal de que les esmeni i la presenti en el termini màxim de 10 dies hàbils, amb l’advertiment que, en cas contrari, s’entendrà que es desisteix de la sol·licitud.

 

FINANÇAMENT

 

El finançament d’aquestes subvencions/targetes es farà a càrrec de l’aplicació pressupostària 231.22699  “Regidoria d’atenció a les persones” del pressupost municipal de l’exercici en curs, amb una quantia a determinar cada any, segons disponibilitat pressupostària i que es determinarà a la convocatòria.

El pressupost màxim per aquest exercici serà de 5.400,00 euros.

El crèdit disponible es podrà ampliar amb subjecció a la normativa vigent.

Aquesta subvenció serà compatible amb qualsevol altra convocada per altres institucions.

 

 

PUBLICITAT

 

Aprovades les presents bases per l’Ajuntament , seran objecte d’informació pública en els mitjans de comunicació local de l’Ajuntament de Fontcoberta, (Pàgina web municipal fontcoberta.cat, xarxes socials, l’agutzil de paper, tauler d’anuncis….)

 

PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ

 

Les targetes de transport seran lliurades al sol·licitants una vegada s’hagi comprovat que reuneixen les condicions per a ser beneficiaris.

 

En el punt B, aprovada la concessió de l’ajut es procedirà al seu pagament, en el termini màxim de dos mesos, mitjançant transferència al núm. de compte indicat en la sol·licitud.

En cas de devolució de l’abonament de l’ajut per canvi de domiciliació, cancel·lació del compte d’abonament o d’altres, i sense que el beneficiari ho hagi notificat a l’Ajuntament de Fontcoberta, es reduirà l’import a pagar amb les despeses generades per la devolució i la nova gestió d’abonament.

Transcorreguts tres mesos des de la presentació de les sol·licituds, sense haver les resolt per causes no imputables a l’administració, s’entendran desestimades, d’acord amb l’art. 124.1 f del reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

 

REGIM DE RECURSOS

 

La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta resolució es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant l’Alcalde de l’Ajuntament de Fontcoberta en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la notificació.

 

 

DISPOSICIÓ FINAL

 

l’Ajuntament de Fontcoberta pot fer la interpretació d’aquestes bases, com a òrgan competent per la seva convocatòria i per prendre els acords sobre els aspectes de la matèria d’ajuts que prevegin expressament.

MODELS INSTÀNCIES

CLICAR: INSTÀNCIA AJUTS TRANSPORT A ESTUDIANTS MENORS DE 25 ANYS

CLICAR: INSTÀNCIA PER A AJUTS A LES FAMÍLIES PER A PAL·LIAR EL TRANSPORT ESCOLAR EN EL MATEIX MUNICIPI

CLICAR:INSTÀNCIA PER A AJUTS A JUBILATS I PENSIONISTES TRANSPORT INTERURBÀ

CLICAR: INSTÀNCIA PER A AJUTS A PERSONES AMB CASOS ESPECIALS